Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за “Жилищно застрояване” на  поземлени имоти с идентификатори 78207.13.27 и 78207.13.28 ,местност „Боровик”, землище с. Цар Калоян

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №359 на ОБС Куклен, взето с Протокол №34 от 01.10.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за “Жилищно застрояване” на  поземлен имот с идентификатор 18277.2.354 ,местност „Св. Влас ”, землище с. Гълъбово

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №357 на ОБС Куклен, взето с Протокол №34 от 01.10.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...

Проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „СКЛАД И РЕМОНТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА” на поземлен имот с №40467.10.209, местност „Терасите и Вриш” в землището на  гр. Куклен , община Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №361 на ОБС Куклен , взето с протокол  №34 от 01.10.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

 Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот: №41. 676, местност „Терасите и Вриш” в землището на  гр. Куклен, община Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №360 на ОБС Куклен , взето с протокол  №34 от 01.10.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...