Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването Становище на ГДЗИ относно предложения за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България по време на удължената епидемична обстановка, свързана с разпространението на...

Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването Становище на ГДЗИ относно предложения за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България по време на удължената епидемична обстановка, свързана с разпространението на...

Проект за ПУП-ПП за обект: „Нов кабел 1kV за външно ел. захраване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда“ в УПИ 016043-жил. застр. /ПИ с идент. по КК 40467.16.43/, масив 16, местност „Кайнаклъка“, землище на гр. Куклен, община Куклен“.

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда” в УПИ 016043 – жил. застр. /ПИ с идент. по...