Парцеларен план за обект: „Новопроектиран електропровод – ниско напрежение 1kV, за захранване на поземлен имот с кад. № 21324.1.217, местност „Узунала“ по КК на с. Добралък“, община Куклен.

Община Куклен на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Новопроектиран електропровод-ниско напрежение 1kV, за захранване на поземлен имот с кад. №21324.1.217, местност...