Изработване на проект за ПУП-ПП за обект: „Утвърждаване на трасе на транспортен достъп на ПИ 40467.11.588 в землище на гр. Куклен, местност „Бунар Йолу” през ПИ 40467.11.382 и ПИ 40467.11.197

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №386 на ОБС Куклен, взето с Протокол №36 от 29.10.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...

Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за “Производство на алуминиева дограма и склад” на  поземлен имот с идентификатор 40467.10.224 ,местност „Михов орех”, землище гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №382 на ОБС Куклен, взето с Протокол №36 от 29.10.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...