Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от масив 001 за УПИ I-1.772 производстени дейности и УПИ II -1.764- производствени дейности, за отреждане на УПИ IV-Депо за неопасни и опасни отпадъци, местност „Орта хан“, землището на гр.Куклен II

Заповед № 62/08.02.2024г. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ Съобщение