Изменение на ПУП-ПР на УПИ II-110 и УПИ XVII-108, кв.5, с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив

Съобщаваме Ви, чe проектът за “Изменение на  ПУП-ПР (Подробен устройствен план – план за регулация) на УПИ II-110  УПИ XVII-108, кв.5, с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив” е одобрен със Заповед №686/17.09.2020г. В 14-дневен срок от получаване на...