Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /ОВОС/ ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/   “Извършване на дейности по предварително третиране...