Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране...

ПУП-ПРЗ на ПИ 40467.16.63, м-ст. „Кайнаклъка“

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №283 на ОБС Куклен , взето с протокол №28 от 29.02.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

ПУП-ПП Улична канализация до УПИ I-009374, м-ст. „Хайва Чешма“

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №275 на ОБС Куклен, взето с Протокол №27 от 29.04.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 180007 ,местност „Гробът”, землище с. Руен.

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №274 на ОБС Куклен, взето с Протокол №28 от 29.04.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...

ПУП-ПРЗ на ПИ 41.685,м-ст. „Вриш и Терасите“, землища гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №267 на ОБС Куклен , взето с протокол №28 от 29.04.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...