Проектът за изменение на  ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване / на УПИ I-020159 – хотелски комплекс, масив 20, местност “ Богньовица ”, з-ще с. Добралък

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на  ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване / на УПИ I-020159 – хотелски комплекс, масив 20 , местност   „Богньовица ”, з-ще с. Добралък община Куклен е одобрен със Заповед  №...