Проект за изменение на ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на УПИ ХIV-755,  XV-755,  XVI-750 и VII -751 , кв.88, гр.Куклен

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на УПИ ХIV-755,  XV-755,  XVI-750 и VII -751 , кв.88  е одобрен със Заповед № 28/ 12.01.2022 г. В 14-дневен срок от получаване на настоящето...

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) на УПИ XII-007103,жил.застр. /ПИ с ИД87179.7.139/  по кадастралната карта, м. „Кара мандра”, з-ще с.Яврово

Подписаните, удостоверяваме, че сме запознати със Заповед №898 от 12.11.2021г. на кмета на Община Куклен – гр. Куклен, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) на УПИ XII-007103,жил.застр. /ПИ с...

Проект за изменение на ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) на УПИ I, II, III, IV (ПИ с идентификатор 78207.14.25, 78207.14.26, 14.27,14.28, 14.29, 14.30, местност „Казанджи дере“,землище на с.Цар Калоян

Съобщение Заповед № 782/21.10.2021г. Проект за изменение на ПУП – ПРЗ