Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 40467.23.69 по КК, местност „Кушла”, в землището на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 416 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 39 от 29.12.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

 Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 40467.9.435, и на поземлен имот с идентификатор 40467.9.393 по КК, местност „Червенака”, в землището на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 413 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 39 от 29.12.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 40467.16.49, местност „Кайнаклъка”, в землището на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 412 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 39 от 29.12.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Одобряване на проект за ПУП-ПП за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп достъп на ПИ 40467.11.588 в землището на гр. Куклен, местност „Бунар Йолу“ през ПИ 40467.11.382 и ПИ 40467.11.197, община Куклен.“

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 414 взето на Редовно заседание с Протокол № 39 от 29.12.2021г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ”Утвърждаване...