Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя част за „Къща за гости” на поземлен имот с идентификатор 87179.7.60/проектни имоти с идентификатор 87179.7.184 – 731кв.м, 87179.7.183 – 79 кв.м/ по КК, местност „Кара Мандра”, в землището на с.Яврово

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 415 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 39 от 29.12.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...