Проект: “Оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община Куклен“

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г. СДРУЖЕНИЕ „МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“ Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018г. Проект: “Оборудване и...

Проект за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.22.136, масив 22, местност „ДЕРМЕНЛИКА” з-ще гр. Куклен

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.22.136, масив 22 , местност „ДЕРМЕНЛИКА” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно...

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII – 313 от кв.32  по регулационния план на с. Гълъбово

Съобщаваме Ви, че проекта за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII – 313 от кв.32  по регулационния план на с. Гълъбово е одобрен със заповед № 1007/23.12.2021г. В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко...