Откриха специализиран кабинет по природни науки в СУ „Отец Паисий“ в Куклен

КЦМ 2000 ГРУП работи в тясно сътрудничество с община Куклен за подпомагане на развитието на образованието и социално-културния живот в общината. Като част от ежегодната партньорската програма между металургичното предприятие и общината бе открит кабинет по природни...

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План за обект: „Проект за ел. захранване на имот №022183 с ЕКАТТЕ 21324, землище с. Добралък, местност „Бяла черква”, Община Куклен, Област Пловдив“

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Проект за ел. захранване на имот №022183 с ЕКАТТЕ 21324, землище с. Добралък, местност „Бяла черква”, Община Куклен, Област...