Проект за изменение на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) на УПИ I-007047,жил.застр. /ПИ с ИД87179.7.133/  и УПИ II-007047,жил.застр. /ПИ с ИД №87179.7.134/ по кадастралната карта, м. „Кара мандра”, з-ще с.Яврово

Подписаните, удостоверяваме, че сме запознати със Заповед №985 от 10.12.2021г. на кмета на Община Куклен – гр. Куклен, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) на УПИ I-007047,жил.застр. /ПИ с...

Заповед № 53 / 24.01.2022 г.

ЗАПОВЕД № 53 / 24.01.2022 г.   Във връзка с подадено заявление с вх. № 9695/13.12.2021 г. от М. Д. Д., с адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 63 А,  за заличаване на адресни регистрации, извършени на нейния адрес, на основание чл. 99б, ал. 1 от Закона за...

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ с идент. № 40467.10.223 по КК в землище на гр.Куклен, местност „Михов орех” през част от ПИ 40467.10.388″

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ с идент. № 40467.10.223 по КК в землище на гр.Куклен, местност „Михов...

Винопроизводители от цялата община и тази година ще се включат в ежегодния конкурс за „Най-добро домашно вино” на община Куклен.

Всяка година интересът за празничната надпревара нараства. Местните винопроизводители влагат все повече старания и любов, за да бъде тяхното вино най-доброто. Претендентите за титлата „майстор на виното” ще се съревновават в три категории – червено вино, бяло и розе....