Проект за изменение на  ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване / на ПИ 40467.11.483, местност„ КАПСИДА ”, з-ще на гр. Куклен

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на  ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване / на ПИ 40467.11.483, местност„ КАПСИДА ” з-ще гр. Куклен община Куклен е одобрен със Заповед  № 923/19.11.2021г. В 14-дневен срок от...