Тестово изпитание на локалната система за оповестяване на КЦМ АД

Във връзка с чл. 7, ал. 2 и чл. 15 от „Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия, за оповестяване при въздушна опасност и проиграване на...