Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  с цел урегулиране на имота и обособяване на два броя УПИ за „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност” и „Паркинг”  на поземлен имот с идентификатор 40467.11.553 по КК, находящ се в местност „Капсида”, в землището на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 424 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 40 от 28.01.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 40467.23.335 по КК, находящ се в местност „Кушла”, в землището на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 422 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 40 от 28.01.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.11.541, местност „Бунар Йолу ”, з-ще гр. Куклен

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.11.541, местност „Бунар Йолу ” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Складова и търговска...