Публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В С.ГЪЛЪБОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН: ПИ № 1212 – частна общинска собственост, находящ...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: „“Складова база за промишлени стоки и...