Разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.22 за УПИ IX-379, УПИ XI-380 и УПИ XVII-381 на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, при условията и по реда на АПК и  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 332 от 30.05.2024г. на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен...

Разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.82 за УПИ IX-1039 на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, при условията и по реда на АПК и  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 331 от 30.05.2024г. на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен...

Проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) с ВиК схема за захранване на ПИ № 71 с НТП-,,друга селищна територия”  и ПИ №66 с НТП-,,друга селищна територия”, масив 15, м.”Ханъм кайнак”, землище на с.Цар Калоян, община Куклен, област Пловдив

О Б Я В А По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №294 от 16.05.2024г., за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) с ВиК схема за захранване на ПИ № 71 с НТП-,,друга селищна територия”  и ПИ №66...