В община Куклен се изгражда система за събиране и компостиране на зелени и биоотпадъци

Уважаеми съграждани, Община Куклен участва в проект за намаляване на депонираните битови отпадъци чрез изграждане на компостиращи инсталации. В рамките на проекта ще бъде създадена система за събиране и временно съхранение на биоотпадъци в общината. Контейнерите за...

Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп на ПИ с ИД 40467.10.371 и ПИ с ИД 40467.10.376, през част от ПИ с ИД 40467.10.399 , местност „Св.Петка“, землище на гр.Куклен

Решение № 105, взето на Редовно заседание с Протокол № 10 от 26.04.2024г. Скица-предложение за транспортен достъп 

Проект за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот с ИД  №:40467.26.222, ПИ с ИД  40467.26.1, , 40467.26.232, местност „Бара” в землището на  гр. Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №109 на ОБС Куклен , взето с протокол  №10 от 26.04.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот с ИД  №:40467.9.720, местност „Пранга дере” в землището на  гр. Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №108 на ОБС Куклен , взето с протокол  №10 от 26.04.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект  за ПУП-ПРЗ  и ПУП-ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот с ИД  №:40467.9.565, ПИ с ИД  40467.9.566, местност „Пранга дере” в землището на  гр. Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №101 на ОБС Куклен , взето с протокол  №10 от 26.04.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...