Разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с ИД 40467.2.35 с НТП – нива, в местност ”Михов орех” в землището на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив с изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  разширение към съществуваща площадка – УПИ VI-63-скл.дейн. и УПИ 2.225-склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника в местност “Михов орех” в землището на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, при условията и по реда на АПК и  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 333 от 30.05.2024г. на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план-План за...