Даване на съгласие за издаване на заповед от Кмета на община Куклен за допускане, да се изработи изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/ на УПИ XV-82 склад.дейност, по ПУП-ПРЗ на „Малка промишлена зона“ в землището на гр.Куклен

Решение № 133 Взето на Редовно заседание с Протокол № 11/29.05.2024г. Скица-предложение 

Проект  за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот с ИД  №21324.7.236, местност „ЗАКЪРС” в землището на  гр. Куклен, община Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №131 на ОБС Куклен , взето с протокол  №11 от 29.05.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за урегулиране на ПИ за „Жилищно застрояване” на поземлен имот №13.54 с НТП: Др. селищна тер., местност „Боровик” по плана за възстановяване на собствеността съгласно чл.28 от ППЗСПЗЗ, землище с. Цар Калоян, община Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №130 на ОБС Куклен, взето с Протокол №11 от 29.05.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване”  за ПИ с ИД №18277.1.171 с НТП: Нива, местност „Света Петка” по КККР, землище с.Гълъбово, община Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №129 на ОБС Куклен, взето с Протокол №11 от 29.05.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...