Проект за ПУП – Парцеларен план за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ 40467.10.224,м-ст „Михов орех“, з-ще на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №346 на ОБС Куклен, взето с Протокол №32 от 27.08.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...

Проект за ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ 1099, м-ст „Магрян“, по плана на новообразувани имоти в з-ще на с.Гълъбово

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №335 на ОБС Куклен, взето с Протокол №32 от 27.08.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...

Проект за ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ 180069, м-ст „Гробът“, в з-ще на с.Руен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №333 на ОБС Куклен, взето с Протокол №32 от 27.08.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...