Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „Къщи за гости – 4бр.“ в УПИ 010022-жил. застр. /ПИ с идент. по КККР 87179.10.22/, местност „Кара Мандра“, землище с.Яврово, община Куклен“.

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „Къщи за гости – 4бр.“ в УПИ 010022-жил. застр....