„Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и схеми за Ел. и ВиК захранване за ПИ с идентификатор 40467.8.295, местност „Кавака“, землище на гр.Куклен, с цел промяна предназначението на земеделска земя за „Складове и обработка на селскостопанска продукция““

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.8.295 местност „Кавака”,з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Складове  и обработка на...