ОБЯВА НА СХЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ по чл.56 от ЗУТ за разполагане на преместваем обект в ПИ с идентификатор 18277.6.218, местност „Юрукалан“, х.Здравец, с.Гълъбово,община Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.56 (2) от ЗУТ и чл.7,ал.1 от НАРЕДБА № 9 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Куклен – Пловдив, обявява,че е постъпило заявление за одобряване на схема предложение за...

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:   ПРОДАЖБИ В С. ЯВРОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН: УПИ  I – 336 за жилищно застрояване, в кв. 20 по...