Одобряване на проект „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 18277.6.222, по КК, местност „Юрукалан/х.Здравец“, в землище на с.Гълъбово с цел промяна предназначението за “ Обществено обслужващи дейности и жилищно застрояване“

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №496 от 02.06.2022г. на кмета на Община Куклен, за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) за промяна предназначение за „Обществено обслужващи дейности и...