Сдружение „Mестна инициативна група Kуклен-Aсеновград“ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018г. СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА...