Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 18277.5.74 по КК на землището на с.Гълъбово, местност „Киселица“, Община Куклен, Област Пловдив

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 18277.5.74 по КК на землището на с....