ПУП-ПРЗ и схеми за Ел и ВиК захранване за ПИ 014194, ПИ 014195, ПИ 014137, м-ст.“Св. Георги“, з-ще с. Руен, община Куклен, обл. Пловдив

Съобщаваме Ви, чe проектът за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на ПИ 014194, ПИ 014195 и ПИ 014137 за ‘’жилищно застрояване’’, м-т ‘’Свети Георги‘’, с.Руен, община Куклен, област Пловдив е одобрен...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /ОВОС/   ОБЯВЯВА  открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/   “Промяна предназначението на земеделска земя на...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /ОВОС/ ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/   “Извършване на дейности по предварително третиране...

Тестово изпитание на локалната система за оповестяване

Във връзка с ежегодно тестване на локалната система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на КЦМ АД, която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при...