Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя на поземлени имоти № 63238.14.134 и №63238.14.129  по КК местност „ Свети Георги” в землището на  с. Руен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 317 на ОБС Куклен , взето с протокол  № 31 от 30.07.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...