Проект за ПУП – ПП за транспортен достъп през ПИ 18277.2.368, ПИ 18277.3.439 и ПИ 18277.3.472, местност „Св.Влас“, в землището на с.Гълъбово

Решение № 315 от 30.07.2021г. Актуализирано на 29.06.2023г.  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Трасе за транспортен достъп през ПИ...