Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот № 78207.11.11 по КК местност „ Шанкини череши” в землището на  с. Цар Калоян

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 307 на ОБС Куклен , взето с протокол  № 31 от 30.07.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект: „Новопроектиран електропровод- ниско напрежение 1kV, за захранване на поземлен имот с кад. №21324.1.217, местност „Узунала“ по КК на с.Добралък“.

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №319 на ОБС Куклен, взето с Протокол №31 от 30.07.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...