Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:   I. ПРОДАЖБИ В С. ЦАР КАЛОЯН, ОБЩИНА КУКЛЕН: Поземлен имот с идентификатор 78207.19.11...

Покана и дневен ред за редовна сесия на 29.03.2024

Изх. № 52/21.03.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 29.03.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43  ...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП с цел„Жилищно застрояване“, за поземлен имот №140 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с. Гълъбово

ОБЯВЛЕНИЕ Община Куклен , на оснавание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №70 на ОБС Куклен, взето с протокол №8 от 01.03.2024г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...

Временно ограничение на движението на МПС-та по ул. „Славянска“, гр. Куклен

   Уважаеми съграждани,     Уведомяваме Ви, че на дата 21.03.2024 г. /четвъртък/ ще бъде ограничено временно движението на МПС-та по ул. „Славянска“, гр. Куклен в участъка от ул. „Родопи“ до ул. „Л. Каравелов“, поради извършването на...