Слово на Мария Белчева, кмет на община Куклен, по повод 150-годишнината от обесването на Апостола

Днес отбелязвме 150 години от обесването на Васил Левски и почитаме паметта му. Смъртта на Апостола не е обикновенна смърт. Тя е ново начало за българския народ. Тя е онази искрица, която събужда българския народ и възпламенява Априлското възстание. Този свят човек...

Разрешение за изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XXX-011319 произ., склад. и търговска дейност, местност ʺКапсидаʺ в землището на гр.Куклен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  №95 от 16.02.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване...