Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.111 за УПИ III-6 стоп.дейн., УПИ IV-5 стоп.дейн. и XVII-5 стоп.дейн., по регулационния план на гр.Куклен – стопански двор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 112 от 20.02.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване...