Община Куклен е напът да приеме първия си общ устройствен план

Община Куклен е напът да приеме първия си общ устройствен план (ОУП), по който се работи от 2008 година насам. Общественото обсъждане премина при засилен интерес, а постъпилите предложения от граждани и организации са десетки. В плана са заложени основно повече терени...

Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.4 за УПИ XV-зеленина и  УПИ XVI-общ.обсл.,бензиностанция, по регулационния план на гр.Куклен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 203 от 28.03.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване...

Анализ на потребностите и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Куклен изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги общинско и областно...