Проект за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“(ПУП-ПРЗ) за УПИ Х-1088-жил.застр., кв.70, по плана на гр.Куклен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на УПИ Х-1088  , кв.70    е одобрен със Заповед № 120/ 27.02.2023 г. В 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо,...

Заявления за гласуване в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

Уважаеми съграждани, Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 02.04.2023г. Ви уведомяваме за следното:   Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес е до 18.03.2023г. /включително/ Избиратели с...

Съобщение във връзка с приема на заявления за гласуване

Уважаеми съграждани,   Уведомяваме Ви, че предвид  изтичане на крайния срок за приемане на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателния списък  по настоящ адрес и заявления-декларации за издаване на удостоверения за...