„НЕ/ЗАВИСИМ-ТИ ИЗБИРАШ“ – дискусия с телевизионния водещ Деян Славчев – Део и ученици над 7-ми клас на СУ “Отец Паисий“.

Део ще разкаже на учениците какво са му причинили и отнели наркотиците и как е успял е да се измъкне от тях. Организатор на събитието е Община Куклен със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към...

Тестово изпитание на локалната система за оповестяване на КЦМ АД

Във връзка с ежегодно тестване на локалната  система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на КЦМ АД, която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при...

Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  УПИ 1.451 складова и търговска дейност – склад и търговия на дърва и стр. материали и УПИ I-405, местност “Орта хан” в землището на гр.Куклен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 625 от 28.09.2023г. на  Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване...