Проект за ПУП-ПРЗ и ПП с цел урегулиране за „Жилищно  застрояване” на ПИ с ИД № 40467.10.367,  местност „Св.Петка” от Кадастралната карта на гр.Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №767 на ОБС Куклен , взето с протокол  №71 от 25.08.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП с цел урегулиране за „Жилищно  строителство” на ПИ с ИД № 40467.17.2 и ПИ с ИД 40467.17.3, местност „Исака” от Кадастралната карта на гр.Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №766 на ОБС Куклен , взето с протокол  №71 от 25.08.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Захранваща кабелна линия 0,4 кV за оранжерия за отглеждане на зеленчуци с местонахождение имот 40467.11.174 и 40467.11.170, гр.Куклен“

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №768 на ОБС Куклен , взето с протокол  №71 от 25.08.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп на ПИ с ИД 40467.11.293 и ПИ с ИД 40467.11.294, през част от ПИ с ИД 40467.11.262, местност „Капсида“, землище на гр.Куклен

Решение № 771 взето на Редовно заседание с Протокол № 71 от 25.08.2023г. Скица – предложение